Wulp – Curlew

2019 is uitgeroepen tot het jaar van de Wulp (Curlew), onze grootste steltloper. Iedereen kent de Wulp waarschijnlijk wel, vooral vanwege de lange, omlaaggebogen snavel. Het ezelsbruggetje luidt dan ook niet voor niets ‘De snavel van de wulp wijst naar de gulp’. De Wulp is in de laatste 30 jaar met ongeveer de helft in aantal achteruit gegaan. Dit is de reden dat de prachtige zang tijdens baltsvluchten bij een steeds groter wordende groep mensen geen belletje meer doet rinkelen. Om meer te weten te komen over de Wulp wordt er o.a. bij de Sovon en de Vogelbescherming het hele jaar aandacht besteed aan deze vogel. Dit gebeurt onder andere door middel van tellingen, zoektochten naar slaapplaatsen en extra aandacht tijdens broedvogelmonitoring. Daarnaast wordt veel data, die in de afgelopen tientallen jaren is verzameld, geanalyseerd zodat trends en verspreiding beter in kaart kunnen worden gebracht.
De Wulpen die momenteel in Nederland zijn, zijn grotendeels wintergasten uit Oost-Europa. Een deel hiervan overwintert vooral aan de (Wadden)kust, maar er is ook een deel op grasland te vinden, verder in het binnenland. Onze eigen broedvogels overwinteren grotendeels in Zuid-Europa. Waar tot de jaren ’80 van de vorige eeuw de meerderheid van de Wulpen in Nederland broedde in heide- duin- en hoogveengebieden, broedt tegenwoordig het overgrote deel op graslanden. Wulpen zijn dus agrarische vogels aan het worden. Dit maakt ze extra kwetsbaar omdat de snelle intensivering van de landbouw grote gevolgen heeft voor het broedsucces. Reden te meer voor Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels om te beginnen met het beschermen van nesten, zoals ze dat ook doen bij Kiekendieven. De resultaten van de eerste beschermde nesten zijn veelbelovend. Het uitkomstpercentage van de eieren van beschermde nesten bleek aanzienlijk hoger dan mij niet-beschermde nesten. Het aantal vliegvlugge jongen is door voedseltekort en predatie echter niet toegenomen. De vraag is nu hoe dit tegengegaan kan worden zodat de uitgekomen jongen ook veilig kunnen opgroeien. Hopelijk zorgt de extra aandacht die de Wulp dit jaar krijgt voor toename van kennis zodat de soort niet nog verder achteruit gaat!